"เปิดบ้านวิชาการ 1" 10 กันยายน 2559

เปิดบ้านวิชาการวันแรกเป็นการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 โดยมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 English is fun

ฐานที่ 2 PISA

ฐานที่ 3 ภูมิปัญญาพาเพลิน

ฐานที่ Lego

ฐานที่ 5 To Be Number One

ซึ่งฉันอยู่ประจำฐานภูมิปัญญาพาเพลิน และได้สอนนักเรียนชั้น ป.1 กิจกรรมการเรียนรู้ก็คือให้ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษที่ใช้ในการตกแต่งตันผ้าป่า ซึ่งวิทยากรประจำฐานคือพระอาจารย์ เด็กๆก็จะได้เรียนรู้การทำดอกไม้และจะได้ดอกไม้กลับบ้านคนละ 1 ดอกบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)