​ความเจริญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการของสังคม

ความเจริญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการของสังคม

*********************************
ข้อจำกัดโดยพื้นฐานระดับหลักการของของพระพุทธศาสนานั้น เฉพาะมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเท่านั้น จึงจะนำหลักการของพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อพัฒนาชีวิตของตนในขั้นต่อๆไปได้ดียิ่งขึ้น
.......................................................
แต่ มนุษย์ที่อยู่ในสังคมที่พัฒนาดีพอสมควรแล้ว จำนวนมากมักจะเหลิง ประมาท มัวเมากับความเจริญ ความสุขสบายที่เป็นอยู่
.............................................
และ ในทางกลับกัน พระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา ก็จะกลับกลายเป็นช่องทางให้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เข้ามาแอบแฝงหาผลประโยชน์ได้โดยง่าย
--------------------------------------------
จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อการปรับใช้พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม แบบลุ่มๆดอนๆ ขึ้นๆลง วกๆวนๆ ไม่เจริญรุดหน้าไปมากเท่าที่ควร
...........................................
ดังนั้น ถ้าเรายังมีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ให้ปัญหาที่มี ลดลงมากที่สุด ทั้งระดับปัจจเจก และระดับสังคม ก็น่าจะขึ้นอยู่การบังคับใช้ กฎ กติกา ทั้งทางสังคมและพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง
-----------------------------------------
ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของปัจเจก ตรอบครัว สังคม และ ความสุข ความสงบของส่วนรวม
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)