ขั้นตอนแรก  ต้องจัดการสวนให้สะอาดโล่งเตียน  ด้วยการจุดก่อไฟในบริเวณสวนมังคุดโดยใช้ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิง เพราะควันไฟจากยางรถยนต์สามารถขับไล่ผีเสื้อกลางคืนให้หนีออกจากสวนมังคุดได้ และสามารถควบคุมไม่ให้ผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่ในสวนได้ ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้นควรใช้กำมะถันจุดในกองไฟด้วยยิ่งดี และพยายามจุดกองไฟ้ด้วยวิธีดังกล่าวอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง ก่อนมังคุดจะเริ่มแตกใบอ่อนไปจนถึงใบเพลาด