ได้จัดทำรูปภาพ และเขียนข่าวต่างๆ ของโครงการทุกโครงการ งานทุกงานที่เกิดขึ้นภายในคณะฯในการประชาสัมพันธ์ลงหน้า Web Site ของคณะฯ