โครงการชมรมเอื้ออาทร พัฒนาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช

วัชราภรณ์ ลือไธสงค์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี


วัตถุประสงค์
– เพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจิตเวช และลดการตีตราผู้ป่วยจิตเวชในสังคม
– เพื่อการแลกเปลี่ยนและผนึกกำลังกลุ่มญาติผู้ป่วยจิตเวชรวมทั้งเครือข่ายให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
– เพื่อจัดกิจกรรมการดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช ญาติ ชุมชนและสังคม สามารถช่วยเหลือกันและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
– เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาการ และการเสริมสิทธิและบทบาทผู้ป่วยจิตเวช

ผลการศึกษา
– การดำเนินการของชมรมก่อให้เกิดความร่วมมือในการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย จิตเวช และรับรู้ เข้าใจถึงสิทธิของผู้ป่วย ทำให้สังคมมีความเข้าใจและให้โอกาสผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น สามารถลดการตีตราผู้ป่วยในสังคม ญาติผู้ป่วยมีกำลังใจ มีแรงจูงใจในการดูแลและอยู่ร่วมกับผู้ป่วยจิตเวช และมีแนวทางการดูแลผู้ปวยจิตเวชได้ถูกต้อง เหมาะสมยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการขยายแนวคิดและเครือข่ายญาติผู้ป่วยจิตเวชให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการเสริมสร้างพลังของผู้ป่วยจิตเวชและญาติ ผู้ป่วยจิตเวชเป้าหมายที่เป็นสมาชิกชมรมฯ สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและอยู่ในชุมชนได้นานขึ้น โดยไม่กลับมารักษาซ้ำแบบผู้ป่วยใน ดังนั้นควรมีการขยายเครือข่ายสาขาของชมรมเอื้ออาทรฯ ไปตามอำเภอต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยชมรมเอื้ออาทรฯ จะเป็นแม่ข่ายในการสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรม มีแผนการรณรงค์เพื่อผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่ง ประเทศไทย และจัดอบรมเรื่อง Family Link ให้กับญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ฟื้นฟู#ผู้ป่วยจิตเวช#ผลงานทางวิชาการ#ชมรมเอื้ออาทร

หมายเลขบันทึก: 61509, เขียน: 21 Nov 2006 @ 10:21 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 17:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)