ผู้เรียนมีวินัย   ความรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติเนื่องจากการรับเด็กเข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 นั้นเด็กบางคนก็ได้ผ่านการเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบมา บางคนก็ไม่ได้ผ่านชั้นอนุบาล 3 ขวบเลย และการที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อน หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องหรือโรงเรียนนั้น   ก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่อยู่ ยิ่งการต้องจากกับผู้ปกครองมาอยู่กับสังคมใหม่ ที่ไม่คุ้นเคยเด็กหลายคนก็ยังไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่  สังคมใหม่ได้เร็วนัก ดังนั้นในการจัดกิจกรรมของชั้นอนุบาล 1 ของดิฉันจึงต้องมีการพูดคุยกันในห้องตอนเช้าทุกวันเป็นการโฮมรูม หรือแจ้งข้อตกลงในห้อง โดยจะมีการจดบนทึกไว้ทุกครั้ง เช่น พูดถึงข้อเสีย ของการไม่เก็บของ พูดถึงข้อดีของการเก็บของ เมื่อเด็กที่ไม่ทำตามข้อตกลง เช่น  การเล่นแล้วไม่เก็บของเล่น โดยกำหนดว่าครูจะเก็บของเล่นชิ้นนั้นไว้ก่อน  1  วัน   ถ้ายังมีเด็กที่ไม่ปฏิบัติตามครูจะเรียกมาคุยในช่วงที่เพื่อน ๆ หลับ โดยการเปรียบเทียบตัวเด็กเป็นของเล่น แล้วถูกนำไปวางไว้นอกห้องโดยที่ไม่มีใครสนใจ หนูจะรู้สึกอย่างไร โดยในขณะที่พูดก็จะจับมือเด็กไว้เพื่อเป็นการสื่อให้เด็กได้รับรู้ว่าคุณครูไม่ได้ดุแต่เป็นการพูดคุยกันแบบธรรมดาท่ามกลางความรักที่ครูมีให้แก่เด็ก