วันที่  20 พ.ย. 2549 ได้จัดทำจุลสารสหเวชสัมพันธ์ และจัดส่งไปยังบุคลากรทุกท่านภายในคณะฯ และจัดส่งไปยังคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถดูจุลสารฉบับที่ 50 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2549ได้จากที่นี่ คลิก