จรรยาบรรณ จำเป็นต้องมีหรือไม่ สำหรับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 JJ ได้รับข้อเสนอแนะจากท่านอาจารย์ กฤษณา เรื่องจรรยาบรรณ สำหรับ Blog น่าสนใจครับ

 จรรยาบรรณ ตามความหมายในพจนานุกรม หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง กำหนดขึ้นเพื่อ รักษา และ ส่งเสริมชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก

  GotoKnow เป็นสื่อในการ สร้างเครือข่าย เพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการ ลปรร เพื่อ พัฒนาตน ฅน งาน

 ช่วยกันเสนอแนะครับ

 ๑. จำเป็นต้องมีจรรยาบรรณ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการใช้ Blog หรือไม่

 ๒. ถ้าต้องมี/ควรมี จะมีอะไรบ้างครับ

JJ