การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ความเห็น (0)