ตามรอยพ่อหลวง : กิจกรรมบำบัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใช้ได้กับหลากหลายวิชาชีพ ไม่เว้นแต่วิชาชีพกิจกรรมบำบัด

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยไม่ลืมคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน ซึ่งในที่นี้คือการวางแผนในการรักษาผู้ป่วยที่มาทำการรักษากับนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


มีหลักพิจารณาที่สามารถนำมาปรับใช้กับกิจกรรมบำบัด ดังนี้

  • กรอบแนวคิด มุ่งเน้นความมั่นคงและยั่งยืน เช่นเดียวกับการรักษาผู้ป่วยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด ใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรบกวนผู้อื่น
  • คุณลักษณะ มุ่งเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน เช่นเดียวกับการวางแผนการรักษาที่ไม่เป็นการบังคับผู้ป่วยจนเกินไป หรือไม่ตามใจผู้ป่วยจนเกินไป จะต้องวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วย โดยวางแผนให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และกิจกรรมที่ผู้ป่วยทำเป็นประจำ ค่อยๆ รักษาตามลำดับขั้นตอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะพร้อมๆ กัน ดังนี้

1. ความพอประมาณ

คือการทำให้ผู้ป่วยพึงพอใจในการรับการรักษา ไม่ทำอะไรมากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหว ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดที่จะต้องคอยดูแลผู้ป่วยให้ค่อยๆ รับการรักษาไปทีละขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ความมีเหตุผล

พิจารณาเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการป่วย ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรักษาแต่ละขั้นตอนอย่างรอบคอบ

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด โดยจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีแผนสำรองในการรักษาอยู่เสมอ


เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ


  • เงื่อนไขความรู้ คือ การนำความรู้ทางด้านกิจกรรมบำบัดทั้งหมดมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อนำมาประกอบการวางแผนการรักษาให้กับผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และต้องมีความระมัดระวังในการรักษาอีกด้วย
  • เงื่อนไขคุณธรรม ผู้ที่เป็นนักกิจกรรมบำบัดจะต้องมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ มีความอดทน และความเพียรในการศึกษาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ


นอกจากทั้งหมดที่กล่าวมา นักกิจกรรมบำบัดจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หมั่นติดตามข่าวสาร เพื่ออัพเดตความรู้ที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วย รู้จักปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาให้มีความทันยุคทันสมัย

จะเห็นได้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใช้ได้กับหลากหลายวิชาชีพ ไม่เว้นแต่วิชาชีพกิจกรรมบำบัดเอง ที่กำลังค่อยๆ พัฒนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ค่อยๆ เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนไทย เป็นไปอย่างเชื่องช้า แต่มีความมั่นคงและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


อ้างอิง : http://www.eto.ku.ac.th/s-e/main-th.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Occupational Therapy and meความเห็น (0)