ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิชากิจกรรมบำบัด

ธันยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิชากิจกรรมบำบัด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ 2 เงื่อนไขดังนี้

คุณลักษณะ

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น

- ในสาชาวิชากิจกรรมบำบัดนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการทางด้านการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความพอดี ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป ปริมาณของกิจกรรมที่เรามอบให้แก่ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการนั้น ต้องเหมาะสมกับอาการต่างๆของบุคคลนั้นๆ ยกตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกทางด้านขวามือ ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองทางด้านซ้ายตีบ ผู้ป่วยยังมีอาการชาของมือทางด้านขวา และใบหน้า นักกิจกรรมบำบัดต้องมอบกิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วยรายนี้ เช่น ท่าบริหารมือ โดยการกำขวดน้ำ บิดผ้าให้แห้ง ท่าบริหารใบหน้า โดยการขยับกล้ามเนื้อใบหน้า แต่ทุกอย่างต้องทำในปริมาณที่พอเพียง หากมากไป อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเมื่อยล้า และอาจจะส่งผลกระทบไปถึงการที่ผู้ป่วยไม่ยอมทำท่าบริหารเพื่อรักษาตนเองเลยก็ได้ ดังนั้น ทุกอย่างต้องมีความพอดี ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

- ในสาขาวิชากิจกรรมบำบัดนั้น การที่จะตัดสินใจทำการรักษาให้แก่ผู้ป่วย หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการ จะต้องมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาเกี่ยวกับอาการต่างๆของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้อย่างรอบคอบ ตัวอย่างเช่น การจะให้กิจกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีอาการมือชา และใบหน้าชานั้น นักกิจกรรมบำบัดต้องมอบกิจกรรมที่เหมาะแก่การรักษาในเรื่องของอาการมือชา หน้าชา ต้องมอบกิจกรรมที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับอาการที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ หากนักกิจกรรมบำบัดมอบกิจกรรมอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการมือชา หน้าชาแล้ว อาการชาของทั้งสองส่วนก็จะยังไม่หายไป ดังนั้น นักกิจกรรมบำบัดจึงต้องพิจารณา ตัดสินใจอย่างรอบคอบ และมีเหตุผล

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล

- ในสาชาวิชากิจกรรมบำบัดนั้น คือการที่นักกิจกรรมบำบัดจะต้องเตรียมพร้อมการรับผลกระทบจากการรักษา หรือการให้บริการ เพราะในบางครั้ง อาจมีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ นักกิจกรรมบำบัดต้องมีการเตรียมตัว คิดวิธีแก้ไขปัญหา รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยไม่ยอมรับการรักษาที่นักกิจกรรมบำบัดมอบให้ แต่ตนเองอยากหายดี นักกิจกรรมบำบัดต้องมีวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยรายนี้ยอมรับการรักษาที่เราจะมอบให้ เช่น การพูดหว่านล้อม พูดถึงข้อดี ข้อเสียของการไม่เข้ารับการรักษา โดยทุกอย่างจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้

เงื่อนไข

1. ความรู้

- ในสาขาวิชากิจกรรมบำบัดนั้น การที่เราจะมอบการรักษาให้แก่ผู้ป่วย หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการ จะต้องมีความรู้มากเพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์ เชื่อมโยง เพื่อมาทำการรักษา หรือการให้บริการได้ หากนักกิจกรรมบำบัด ไม่มีความรู้ที่มากพอ และมอบกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ อาจจะส่งผลเสียได้

2. คุณธรรม

- ในสาขาวิชากิจกรรมบำบัดนั้น องค์ประกอบที่สำคัญคือการมีคุณธรรม และจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และความเต็มใจที่จะทำหน้าที่ของตนเอง โดยทั้งหมดจะต้องไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่น นอกจากการให้การรักษา หรือการบริการอย่างเต็มที่ และความคาดหวังเดียวที่จะมีได้ คือการที่ ผู้ป่วย หรือู้รับบริการมีอาการที่ดีขึ้น หรือพอใจกับสิ่งที่เราได้ทำการรักษา หรือมอบการบริการให้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธันยาความเห็น (0)