ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ในปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดที่สำคัญก็คือ 3คุณลักษณะ 2เงื่อนไข ซึ่งแนวคิดนี้นักกิจกรรมบำบัดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้

แนวคิด3คุณลักษณะ

•ความพอประมาณ คือ การที่เราวางแผนกิจกรรมให้ผู้ป่วยไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป ให้อยู่ในเวลาที่หรือปริมาณที่พอดีที่ผู้ป่วยจะสามารถรับไหว

•ความเหตุผล คือ การพิจารณาสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆรอบตัวผู้ป่วยในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย โดยคำนึงว่าจะมีประโยชน์กับผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด

•การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในระหว่างการรักษาผู้ป่วย

แนวคิด2เงื่อนไข

•เงื่อนไขความรู้ คือ การที่เรานำความรู้ที่ได้เรียนมาประกอบเชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนหรือแนวทางการรักษาผู้ป่วย

•เงื่อนไขคุณธรรม คือ การมีความอดทน ความใจเย็น เข้าอกเข้าใจ ในการสื่อสารหรือการรักษาผู้ป่วย และการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)