โครงการเกษตรอินทรีย์ ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2016 ครั้งที่ 3

ทำความรู้ก่อนเริ่มลงมือทำการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ ควรดูว่าพื้นที่ของเรามีขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใดและเปรียบเทียบกับความต้องการของเราว่าเหมาะสมหรือไม่ ที่จะทำการเพาะปลูกและมองเห็นคุณค่าของการปลูกพืชผัก ถ้าพื้นที่โดยรอบมีไม่มากนัก อาจแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภคในบ้าน เพื่อเอาไว้กินเองหรือนำไปส่งขายสู่ตลาดเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวและอยู่อย่างพอเพียง ส่วนผู้ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็สามารถปรับพื้นที่ไว้ทำการเกษตรอย่างจริงจัง โดยวางผังให้มีทั้งพื้นที่ปลูกพืชอาหารที่ต้องการ บ่อเก็บน้ำ และเลี้ยงสัตว์เป็นต้น

เรียนรู้วิธีการปลูกพืช เป็นเรื่องที่สำคัญที่หลายคนมองข้าม เพราะคิดว่าเราสามารถหาซื้อต้นมาปลูกต่อได้ แต่แท้จริงแล้วพืชพรรณแต่ละชนิดก็มีทั้งพืชที่มีอายุหลายปี และพืชล้มลุกหรือพืชกินใบ กินดอก กินผล หรือกินหัวหรือราก ซึ่งแต่ละชนิดมีเทคนิคการปลูกที่แตกต่างกัน


เตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกก่อนเริ่มลงมือขุดแปลง

เริ่มทำ

ภาพที่ 1. เตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกก่อนเริ่มลงมือขุดแปลง



ภาพที่ 2. ถากผักบุ้งเพื่อเตรียมพื้นที่ในการขุดแปลง















เสร็จสิ้นการถากผักบุ้งและการกำจัดวัชพืช


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรอินทรีย์ ตำบล เจดีย์ อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ห้อง 57/41



ความเห็น (0)