Unit 40 : meeting Part 2 (8.7.16)

การประชุมได้ลามมาถึงนักศึกษาแล้วเพราะขั้นตอนหนึ่งของการสอน Open Approach คือการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้กับครูผู้สอนท่านอื่นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในชั่วโมงต่อไป นัดหมายเวลาทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม ถือเป็นแนทางปฏิบัติที่ดีและควรเกิดขึ้นกับครูในทุกวิชาในโรงเรียน เพราะการสะท้อนผลนั้นสามาช่วยให้เห็นข้อบกพร่องในจุดต่างๆ พร้อมทั้งยังสามารถช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการสอนได้อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)