ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ กิจกรรมบำบัด

Satapohn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พอเพียงเป็นกิจกรรมบำบัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ กิจกรรมบำบัด

คำนิยามของความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

  • สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมบำบัดได้โดย การใช้กิจกรรมต่างๆทั้งเพื่อการรักษาและการประกอบกิจกรรมใดๆนั้นไม่ควรหักโหมเกินไป ไม่ว่าจะการทำงาน การเล่นอย่างสร้างสรรค์ การพักผ่อน หรือการนอนหลับ ควรทำประกอบกันอย่างเหมาะสม

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

  • สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมบำบัดได้โดย ในการจะประกอบกิจกรรมใดๆนั้นจะต้องมีการตั้งเป้าหมายอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ ยึดตัวผู้รับบริการเป็นหลัก ทั้งปัจจัยภายใน ภายนอก ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่ใช้ เพื่อให้การประกอบกิจกรรมนั้นๆให้ประสิทธิภาพสูงสุด

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

  • สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมบำบัดได้โดย การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวจัดเป็นเป้าหมายในการใช้กิจกรรมบำบัด คือเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถรับผิดชอบตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม ทั้งการประกอบกิจวัตรประจำวัน การประกอบอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


อ้างอิง- http://xn--12cmc4a2ea2ac8bl2czera7lj.net/%E0%B8%9B...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)