ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับกิจกรรมบำบัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ลักษณะ 2 เงื่อนไข พร้อม ๆ กัน ดังนี้

1. ความพอประมาณ

- เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบำบัด คือ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ช่วยในเรื่องการให้ผู้รับบริการของเรานั้นทำกิจกรรมต่างๆที่เรากำหนดด้วยความพอดี เหมาะสมกับอาการต่างๆของผู้รับบริการ และต้องคอยควบคุมดูแลให้ผู้รับบริการทำตามกิจกรรมที่เราวางไว้อย่างเหมาะสม ต้องไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนทำให้อาการเรื้อรังยิ่งกว่าเดิม

2. ความมีเหตุผล

- เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบำบัด คือ การตัดสินใจที่จะทำการรักษาบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อที่จะได้รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง โดยการที่จะตัดสินใจที่จะทำการบำบัดผู้ป่วย จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

- เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบำบัด คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของการรักษา เพราะบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับผู้ป่วย เราจึงต้องมีการเตรียมตัวคิดแก้ไขปัญหา และหาทางรักษาบำบัดที่ถูกต้องต่อไป โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เงื่อนไขความรู้

- คือ นำความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้รักษาอย่างถูกต้อง มีความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติดูแลรักษาบำบัดผู้ป่วย เพื่อประสิทธิผลที่ดีต่อตัวผู้ป่วย

เงื่อนไขคุณธรรม

- คือ ในการทำงานไม่ว่าจะสาขาวิชาชีพใดๆต่างก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนพากเพียรเต็มใจที่จะทำการรักษาผู้ป่วย โดยไม่นึกถึงปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง นอกจากทำการรักษาบำบัดอย่างใจจริงด้วยความเต็มใจ

นางสาวอาภาพร หทัยทิพรัตน์ 5923017 PTOT

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)