กรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ
         พื้นที่พิเศษซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา น่าน อุตรดิตถ์ ตาก แม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิให้สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพบริการทั้งเชิงรุก และเชิงรับ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและการเข้าถึงบริการในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก
        ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.อำเภอละ 150,000 บาท
         ตัวอย่างประกอบการเขียนโครงการ
           - การจ้างบุคลากรนอกระบบราชการ เข้ามาทำงานในพื้นที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
          - การพัฒนาบทบาทและภารกิจของ ทันตภิบาลในการพัฒนางานทันตกรรม งานอนามัยโรงเรียน
         - การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้องรัง
        ทางอำเภอศรีสาคร จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อของบสนับสนุนดังกล่าวในการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งโครงการนั้นอยู่ในช่วงขออนุมิติ