วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 คณะศึกษาดูงานจากศบอ.หัวหิน นำโดย นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะครูอาสาฯและครู ศรช. เข้าศึกษาดูงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเรื่องประกันคุณภาพ โดยมีดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา และคณะร่วมให้การต้อนรับ โดย ดร.ณราวัลย์ ได้กล่าวถึงขั้นตอนและกระบวนการในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ สะสมหน่วยกิตบ้านทุ่งขาม จากนั้นท่าน ดร.ณราวัลย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้ซักถามในเรื่องการทำงานและเรื่องการประกันคุณภาพของ ศบอ.เกาะคา ในส่วนของข้าพเจ้าได้แนะนำในส่วนของการส่งงาน การรายงานการทำงานในแต่ละสัปดาห์ ในสายตรงผู้อำนวยการใน เว็ปไซต์ ของ ศบอ.เกาะคา www.nfekokha.org ซึ่งข้าพเจ้าได้เล่าประสบการณ์ในการทำงานว่า เมื่อข้าพเจ้าออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ข้าพเจ้าพบเห็นหรือสิ่งที่ได้ไปศึกษามาในแต่ละสัปดาห์มาเขียนเป็นเรื่องเล่าของตนเองถือว่าเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย หลังจากที่ได้รายงายผลการปฏิบัติงานในสายตรงผู้อำนวยเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานยัง WWW.junyaya.gotoknow.org เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน สนใจเป็นอย่างยิ่ง