.....พระพุทธชินราช ...(วสันตดิลกฉันท์ ๑๔).....

งามเพี้ยงสิหาทุกพสุธา................นฤ กว่าจะงามคม........เทียมเท่าพระโพธิ์พุทธะประนม..........ชินราช ณ แดนสรวง


.....พระพุทธชินราช.....(วสันตดิลกฉันท์ ๑๔).....

.....น้อมใจถวายพระพุทธบาท..........ชินราชกระจ่างองค์
ตั้งมั่นมิพรั่นนมะประสงค์..................พุทธะล้างนิราศภัย

.....กราบกรานประสานพลจิตตั้ง........จะมิพลั้งกิเลสใด
วอนพ้นอัปราอสิตใจ........................ระยะเกี่ยวกระชั้นการ

.....อ่าองค์พระทรงวิสุทธิใส..............ชระใดจะเปรียบปาน
ศิลป์สายประหนึ่งรุจิระขาน................กนกล้ำบุราณทอง

.....เทพไท้แวะเวียนประจุมุนำ...........บุระล้ำขจรครอง
แผ่นดินสุโขวศินปอง........................อุชุเลิศ ลิไท หมาย

....องค์อินท์บดินทร์ประจักษ์และผิน...ขนบสิ้นละเอียดลาย
เลิศล้ำพระรูปสุดจะระบาย..................กรณียะสวยสม

.....งามเพี้ยงสิหาทุกพสุธา................นฤ กว่าจะงามคม
เทียมเท่าพระโพธิ์พุทธะประนม..........ชินราช ณ แดนสรวง

.....เพียงได้พนมคุรุนิยม....................ศศิบ่มประกายทรวง
รังสีผุดผ่องดุจระวิดวง.......................ฤ จะข่มทิวากาล

.....แลแสงเบิกฟ้าพระสุริยา...............สถิตย์พาตะวันฉาน
สาดส่องสถานชุติสราญ....................อภิบาลวิมานเมือง

.....เลื่อมลายสะท้อนกระทบมิผ่อน.....รวิอ่อนกระจายเนือง
หลังคาวิหารระยับเมลือง...................สติพลันกระจ่างจูง

.....สดใสวิไลกรณิการ์.......................กระแซะหาปะยางยูง
ทอดเงาตะคุ่มปกติสูง........................ฐิติตาวิลาวัณย์

วันปีย์

.....วิธีอ่านคำ และความหมาย

.....อสิต อ่านว่า อะสิตะ หมายถึง สีดำคล้ำ
.....ชระ " ชะระ " สะอาด บริสุทธิ์
.....วศิน " วะศินะ " ผู้สำรวม ชำนะใจตนเอง
.....อุชุ " ซื่อสัตย์
.....นฤ " นะรึ " ไม่มี
.....กรณิการ์ " กะระนิกา " ต้นไม้ แมกไม้
....ฐิติ " ตำแหน่งแห่งที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (0)