เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๔๙   สภามหาวิทยาลัยมหิดลไปเยี่ยมชื่นชมคณะสิ่งแวดล้อมฯ   ทางคณะได้เตรียมเอกสารให้อ่านก่อนดังนี้   

          จัดเป็นคณะที่เป็นสหวิทยาการ   และมีความเป็นพลวัตของวิชาการสูงมาก

วิจารณ์   พานิช
๑๒  พ.ย.  ๔๙