จากที่ได้เข้าร่วมสัมนา 70 ปีสวนสุนันทา ดิฉันได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวและวิธีการ จัดการสัมมนา จากที่ได้เข้าร่วม ดิฉันได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกใบประกาศษณียบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่โดยส่วนรวมแล้ว ทุกคนในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาก็ช่วยกันร่วมมือร่วมใจ ในการทำงานร่วมกันในงานสัมมนา จากที่ได้จัดงาน สัมมนา70ปีสวนสุนันทา ดิฉันได้ทราบเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดสัมมนา ทุกอย่างจะต้องมีขั้นตอน และมีการแบ่งฝ่ายแต่ละฝ่ายซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายการจัดสถานที่  มีประธาน รองประธาน  และอื่น ๆ อีกหลายฝ่าย ซึ่งดิฉันคิดว่าการจัดสัมมนาจะต้องมีขั้นตอนไป  แต่ในแต่ละขั้นตอนอาจจะมีปัญหาบ้างเช่น จากที่ได้เห็นปัญหาในการเข้าร่วมก็คือ การออกใบประกาศณียบัตรปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุลผู้เข้าร่วมเขียนผิด และสถานที่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายนไม่เพียงพอต่อการเข้าร่วมกับผู้เข้าสัมนา 

       ในการจัดสัมนา 2 วันนั้นคือ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549  ดิฉันได้ประสบการณ์ในการเข้าร่วมสัมนามากมายเลยค่ะและได้ความรู้ในการจัดสัมมนา เพื่อที่จะนำมาใช้ในความรู้ในการจัดสัมนาในวิชานี้ต่อไปค่ะ