การใช้วาจากิริยาท่าทางเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้มีอาชีพครู ครูคือผู้อบรม สั่งสอนนักเรียน ซึ่งจำเป็นต้องใช้การพูด การอธิบาย การแสดงออกท่าทางสีหน้าท่าทางประกอบการพูด ดังนั้นครูที่มีทักษะในการใช้วาจากิริยาท่าทาง ชวนให้สนใจ สื่อความเข้าใจได้กระจ่างชัดเจน เหมาะสม ไม่เคอะเขิน และเหมาะกับบุคลิกภาพของผู้เป็นครู ถ้าครูมีทักษะการใช้วาจากิริยาท่าทาง จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี