การเรียนการสอนทุกวันนี้ ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากผู้เรียนไม่เข้าใจคำว่า  การเรียนรู้  การเรียนรู้ไม่ใช่การที่เรานั่งเรียนตามห้องเรียนเท่านั้น  การเรียนรู้นั้นต้องเกิดทุกเวลา  ไม่ว่าจะกิน  เดิน  นอน  นั่งก็ต้องเรียนรู้  และเราต้องสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย  การเรียนรู้ที่สำคัญคือการเรียนรู้ชีวิตโดยอยู่ในกรอบของความถูก  ต้องความดีงาม