เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ผู้รับผิดชอบ นางรัชนี สุวรรณเกษร
สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนาของครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ที่ต้องพัฒนา และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ AIC โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้วิจัยจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม (AIC) ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตากสิน 2 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วม AIC

ผลการศึกษาพบว่า

1. สมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนาของครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประกอบด้วย สมรรถนะการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน สมรรถนะการทำงานเป็นทีม สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน และสมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้

2. หลังจากครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองได้เข้าร่วมการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูของผู้วิจัย พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีพัฒนาการศักยภาพในทุกด้านเพิ่มขึ้น ทั้งส่วนของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ.รัชนี สุวรรณเกษรความเห็น (0)