เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสอนสองภาษา โดยใช้ CIPPiest Model.
ผู้รับผิดชอบ นางรัชนี สุวรรณเกษร
สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการสอนสองภาษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPPiest Model ประชากรที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 71 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครูผู้สอนโครงการสองภาษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวน 14 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการสอนสองภาษา และ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการสอนสองภาษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีทั้งลักษณะเลือกตอบ แบบประมาณค่า และแบบปลายเปิด โดยยึดหลักทฤษฎี CIPPiest สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยประชากร (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อโครงการสอนสองภาษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

1.1 ด้านบริบท (Context) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ

1.3 ด้านกระบวนการ (Process) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูผู้สอนมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการสอนสองภาษา เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

1.4 ด้านผลผลิต (Product) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เรื่อง ครูผู้สอนใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ได้ประโยชน์คุ้มค่าและผู้เรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์อย่างทั่วถึงเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

1.5 ด้านผลกระทบ (Impact) ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

1.6 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูผู้สอนเข้าใจและจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากขึ้น

1.7 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ต้องการเพิ่มคุณภาพให้กับการจัดการศึกษา

1.8 ด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูผู้สอนสามารถชักนำให้เด็กนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นข้อเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด

2. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อโครงการสอนสองภาษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

2.1 ด้านบริบท (Context) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการจัดรางวัล หรือแรงจูงใจที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการสอนสองภาษา

2.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูผู้สอนโครงการสองภาษามีเทคนิคที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการฟังมากขึ้น

2.3 ด้านกระบวนการ (Process) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูผู้สอนทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก น่าติดตาม เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

2.4 ด้านผลผลิต (Product) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน

2.5 ด้านผลกระทบ (Impact) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษกับครูผู้สอน เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

2.6 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้เรียนร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน

2.7 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

2.8 ด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability) ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือเพื่อนในการใช้ภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 612674เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2016 13:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 สิงหาคม 2016 13:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี