ตรวจประเมินหน่วยงานนำร่อง (2)

2 สิงหาคม 2559 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (TQA) หน่วยงานนำร่อง โดยมี นายเดชอุดม วีระวานิช อธิบดีอัยการ สำนักงานนโนบายยุทธศาสตร และงบประมาณ เป็นประธานประชุมคณะทำงานหน่วยงานนำร่อง(สนย.) เพื่อรับทราบสรุปรายงานผลการประเมินองค์กรและจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง ณ ห้องประชุม 801 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาได้รายงานผลการประเมินตั้งแต่โครงร่างองค์กร ผลการประเมินตามเกณฑ์ของแต่ละหมวด ตั้งแต่หมวดที่ 1- 7 พร้อมทั้งให้ผลคะแนนแต่ละหมวด ได้ชี้แจงที่มาของคะแนน หลักเกณฑ์และองค์ประกอบ ที่ทำให้ได้คะแนน และไม่ได้คะแนน อีกทั้ง ยังให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตุในแต่ละหมวด แล้วนำไปวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

หลังจากการได้รายงานผลการตรวจประเมินแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนำและร่วมจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง(OFI) บางส่วน โดยได้นำกิจกรรมที่เร่งด่วนมาทำก่อน ได้แก่ การจัดทำโครงร่างองค์กร และการรับฟังเสียงลูกค้า เพื่อเป็นนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำวิสัยทัศน์ ของสำนักงานต่อไป

นายเดชอุดม วีระวานิช อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประธานที่ประชุม

คณะข้าราชการทุกสำนักงานเข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการประเมินในครั้งนี้

อาจารย์ที่ปรึกษานำเสนอและรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ(TQA)ของ สนย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)