ประชุมประจำเดือน(2)

18 สิงหาคม 2559 นางสาวพรพิมล พัวพันประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานประชุมคณะข้าราชการประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ที่ประชุมรับทราบผลการปฎิบัติงานของทุกกลุ่มงานในเดือนที่ผ่านมา พิจารณาการจัดรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติราชการรายบุคคล การดำเนินงานตามแผนคุณภาพชีวิต การจัดการความรู้(KM) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร(TQA) และเรื่องอื่นๆ

กลุมอำนวยการ ได้รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และการจัดทำกิจกรรม 5 ส. โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการกิจกรรม 5 ส Plus E ด้วย โดยให้แต่ละกลุ่มงาน นำกิจกรรม 5 ส มาใช้ในการบริหารและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้เกิดความสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ค้นหาง่าย และเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อข้อมูลที่จัดเก็บอีกด้วย ที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานไปจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ให้สะสาง ด้วยการสำรวจและคัดแยกข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดแยกเป็นกลุ่มข้อมูล ได้แก่กลุ่มข้อมูลที่ไม่ใช้งาน ข้อมูลที่ใช้เป็นครั้งคราว และข้อมูลที่ใช้เป็นประจำ ทำให้สะดวกในการค้นหา กำหนดมีให้มีการสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกวันที 1 ของเดือน และคณะกรรมการมีกำหนดตรวจกิจกรรม 5 ส. ในวันที่ 27 กันยายน 2559

นางสาวพรพิมล พัวพันประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานอำนวยการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนต่อที่ประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)