ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้าน การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 42) เพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยที่พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัด การเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยมุ่งประเมินในสิ่งต่อไปนี้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ ความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังได้รับการสอนด้วยรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ จำนวน 8 แผน 2) แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จำนวน 8 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.89 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.39 ถึง 0.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 และ 5) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test แบบ Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ และมีแบบแผน แต่สภาพ การจัดการเรียนการสอนของครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดจากบทเรียน การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และฝึกให้ผู้เรียนคิด แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลยังมีน้อย

2. รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.25/85.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ3R – AE MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในการเรียน ด้านการประเมินผลในการเรียน และด้านระยะเวลาในการเรียน ตามลำดับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชื่อผลงาน ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดการเรียนรู้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีความเห็น (0)