วันที่ 51 กิจกรรมวันภาษาไทย (29/07/2559)

กิจกรรมวันนี้ของโรงเรียนคือ กิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งบุคลากร ครู นักศึกษาและนักเรียนจะต้องแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย ซึ่งฉันและเพื่อนๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก็ได้แต่งเป็นนางมัทธนะพาธา และนางศกุนตลา ซึ่งแต่ละคนก็แต่งกายด้วยตัวละครที่ตนเองอยากแต่ง ทำให้บรรยากาศในโรงเรียนวันนี้ดูแปลกตาไปจากเดิม และมีสีสันมากขึ้นในระหว่างวันก็มีทั้งกิจกรรมให้ความรู้ การแข่งขันตอบคำถามวันภาษาไทยชิงของรางวัล และการแสดงต่างๆมากมาย ทั้งการแสดงละครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และการแสดงโขนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ด้วย นักเรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบของรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมต่างๆของวันภาษาไทย เช่น คัดลายมือ การท่องทำนองเสนาะ การระบายสีภาพตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น และในการจัดกิจกรรมแบบนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและอนุรักษ์ภาษาไทยของเราด้วย ซึ่งทางโรงเรียนก็คงจะมีกิจกรรมแบบนี้ในปีต่อๆไปด้วย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)