รัฐเจ้าของตัวบุคคลคิอใครกัน ??

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รวมเรื่องของรัฐที่ใช้อำนาจอธิปไตยในการยอมรับเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคลของมนุษย์

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

-------------------

แนวคิด/หลักคิด

--------------------

๑. คำว่า “รัฐเจ้าของตัวบุคคล” หมายความว่าอย่างไร ?....ปรัชญากฎหมายระหว่างประเทศที่ละเลยมิได้, งานเขียนเพื่อตอบคำถามของนักศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=48...

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t...

๒. แผนผังแสดงการจัดสรรบุคคลธรรมดาโดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, แผนผังเพื่ออธิบายความสับสนระหว่าง “รัฐที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับมนุษย์” และ “รัฐเจ้าของตัวบุคคล”, เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

https://twitter.com/ArchanWell/status/745883208122...

๓. ตอบคุณ Yanisa Thongkesorn เรื่องรัฐเจ้าของตัวบุคคล (Personal State) ของมนุษย์ เพราะเป็นรัฐเจ้าของสัญชาติของมนุษย์ผู้นั้น, คำถามจากนักศึกษาที่กำลังเตรียมสอบวิชา น.๓๙๖ สิทธิมนุษยชน, เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

-------------------

แนวคิด/หลักคิด

--------------------

๔. กรณีศึกษา “ลุงตู่” หรือนายชาญ สุจินดา : การกำหนดรัฐเจ้าของตัวบุคคลของคนที่มีจุดเกาะเกี่ยวโดยการเกิดกับรัฐไทย, กรณีศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

http://www.gotoknow.org/posts/533065

https://www.l3nr.org/posts/535616

๕. กรณีศึกษาครอบครัวเจดีย์ทอง : การกำหนดรัฐเจ้าของตัวบุคคลของมารดาต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยในลักษณะที่ผิดกฎหมายไทยว่าด้วยการเข้าเมือง, เขียนร่วมกับ อ.ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน และ อ.ดร.รัชนีกร ลาภวณิชชา, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคแก้ตัว วิทยาเขตลำปาง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕, เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

http://www.gotoknow.org/posts/551117

๖. กรณีศึกษาคนตกเรือที่เกาะอัมบน : รัฐไทยมีสถานะเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคลของคนตกเรือทั้งสามคน กล่าวคือ (๑) นายสม (๒) นายอะโละ และ (๓) นายสัมริน หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เพื่อการสอบความรู้ชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การสอบภาคแก้ตัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิชาบังคับ ชั้นปีที่ ๔, เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

https://www.gotoknow.org/posts/595386

๗. กรณีศึกษานางอาผี่หมี่หน่อง : รัฐไทยมีสถานะเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคลของนางอาผี่หมี่หน่องหรือไม่ เพราะเหตุใด ?, ข้อสอบความรู้วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การสอบภาคแก้ตัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิชาบังคับ ชั้นปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1...

๘. กรณีศึกษานางสาวสายชล : การกำหนดรัฐเจ้าของตัวบุคคล (Personal State) ของบุตรที่เกิดในประเทศมาเลเซียของมารดาสัญชาติไทยกับบิดาสัญชาติมาเลเซีย, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ ศูนย์รังสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคที่ ๒, เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

https://www.gotoknow.org/posts/607729

https://www.facebook.com/archanwell/posts/10154119...

๙. กรณีศึกษานางสาวอัจฉรีย์ : การกำหนดรัฐเจ้าของตัวบุคคล (Personal State) ของบุตรที่เกิดในประเทศมาเลเซียของมารดาสัญชาติไทยกับบิดาสัญชาติมาเลเซีย, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคที่ ๒, เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

https://www.gotoknow.org/posts/608480

๑๐. กรณีศึกษานางเพ็ญศรี : การกำหนดรัฐเจ้าของตัวบุคคล (Personal State) ของบุตรที่เกิดในประเทศไทยจากมารดาสัญชาติไทยซึ่งสมรสตามกฎหมายไทยกับชายสัญชาติอเมริกัน, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคที่ ๒, เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

https://www.gotoknow.org/posts/608746

๑๑. กรณีศึกษาเด็กชายเนรัต : รัฐใดมีสถานะเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคลของบุคคลซึ่งเกิดในโรงพยาบาลไทยเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ จากแรงงานไร้ฝีมือสัญชาติเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคแก้ตัว ทั้ง (๑) ภาคปกติ ศูนย์รังสิต (๒) ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง และ (๓) ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ , เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

https://www.gotoknow.org/posts/612215


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#People-Managementความเห็น (0)