Planet คือ บันทึกซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อจัดการกับองค์ความรู้ต่างๆ โดยจะเป็นในรูปแบบการสร้างเครือข่ายของความรู้และศูนย์รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ

- คลิ๊กที่สร้างแพลนเน็ตใหม่ ในแผงควบคุม

-จากนั้นให้ใส่ที่ตั้งของ planet เช่น http://gotoknow.org/planet/kmbear

-ตั้งชื่อแพลนเน็ต เช่น ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

-ใส่รายละเอียดของแพลนเน็ตให้น่าสนใจ

-ที่ป้ายคำหลักใส่นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

-คลิ๊กบันทึกเก็บ