วันที่ 18 พ.ย.49  ผมเห็นแสงสว่างของ "การจัดการความรู้ทุกหย่อมหญ้า" ในแผ่นดินไทย

         เราจะใช้วิธีคิดและเทคโนโลยีของ ผศ. ดร. เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์ ครับ   โดยมีหลักการว่า
1. ผู้สร้างความรู้ (จากการปฏิบัติ) เป็นผู้สร้างสาร (สาระ - เนื้อหาที่จะสื่อ) และร่วมผลิตสื่อ
2. ผู้ทำงานเพื่อสร้างความรู้  สร้างชุมชนเข้มแข็ง  สร้างสรรค์สังคม  เป็นผู้ผลิตสื่อและร่วมทำงานด้านการสื่อสารสาธารณะ   สื่อสารด้านบวก
3. ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคประชาสังคม  และภาควิชาการ  ร่วมกันสร้างช่องทางการผลิตสื่อและใช้สื่อโดยผู้ทำงาน
4. ผู้ผลิตสื่อคือ ผู้รับสาร   และผู้รับสารคือผู้ผลิตสื่อ   ซึ่งก็คือการ ลปรร. กันนั่นเอง   หรือกล่าวให้กว้างขึ้นอีก   คนทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวและผู้สร้างสาร

เราจะใช้สื่อหลากหลายช่องทางครับ
 - สื่อวีซีดี จะเป็นเป้าหมายหลัก
 - สื่อวิทยุ  โทรทัศน์
 - สื่อหนังสือพิมพ์
 - สื่อสิ่งพิมพ์ : จดหมายข่าว  แผ่นพับ

         ดร. เอื้อจิต เสนอต่อ นพ. พลเดช  ปิ่นประทีป  เลขานุการ รมต. กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ว่า  ควรจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนสื่อ (วีซีดี ฯลฯ) ประจำจังหวัด

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ  ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  บอกผมว่า  ต้องการใช้ KM เป็นเครื่องมือในการ ลปรร. ความสำเร็จที่ชาวบ้านรวมตัวกันพัฒนาความรู้เพื่อการทำมาหากินและการดำรงชีวิตร่วมกัน   จนเกิดชุมชนเข้มแข็งมากมายหลายพันกลุ่มหรืออาจจะเป็นหมื่น   เมื่อวานก็ไปจัดเวทีพัฒนายุทธศาสตร์สังคมแห่งชาติ   จุดประกายความคิด  กำหนดทิศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  ที่ทำเนียบรัฐบาล   โดยมี ศ. นพ. ประเวศ วะสี  เป็นผู้เสนอยุทธศาสตร์ 10 ข้อ  ได้แก่
1. ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม
2. เศรษฐกิจพอเพียง  การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่
3. การรักษาดุลยภาพสิ่งแวดล้อม
4. ความมีน้ำใจ  ไม่ทอดทิ้งกัน
5. การพัฒนาจิตใจ
6. ระบบการสื่อสารที่ทำให้คนไทยรู้ความจริงโดยทั่วถึง
7. ระบบสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์
8. ระบบการศึกษาที่คุณธรรมนำความรู้
9. การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด
10. การปฏิรูประบบความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม

         ผมตีความว่า  ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้งกล่าว  ผู้ปฏิบัติ ("คุณกิจ") และ "คุณอำนวย" จะร่วมกันสร้างความรู้จากการปฏิบัติในทุกหย่อมหญ้าและทุกภาคส่วนของสังคมไทย

         แล้วเราจะใช้ยุทธศาสตร์ที่ 6 และยุทธศาสตร์ "ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ผลิตสื่อและผู้สื่อสาร"   ก็จะเกิดการ ลปรร. แบบ nF2F (non - Face to Face ซึ่งก็คือการสื่อสารโดยไม่ต้องพบหน้า) ขึ้นมาเสริมการ ลปรร. แบบ B2B และ F2F

         ก็จะเกิด KM ในทุกหย่อมหญ้าของแผ่นดินไทย

         เป็นขบวนการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญา  หรือสังคมที่มีความรู้เป็นฐานนั่นเอง

                          

ผศ. ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ กำลังเสนอแนวคิดในการใช้การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม

                           

                             หลักการของ ดร. เอื้อจิต

                           

                                            สิ่งท้าทาย

                           

ตัวอย่างของการผลิตสื่อเพื่อประชาสังคม  สำนักข่าวเด็กและเยาวชน  จ. เลย มาถ่ายวิดีทัศน์การประชุม สำหรับนำไปออกรายการในท้องถิ่น  ผู้ถ่ายทำเป็นนักเรียนชั้น ม. ๑

                            

นายกรัฐมนตรี กำลังแสดงทัศนะและความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๗ พย. ๔๙

วิจารณ์  พานิช
 18 พ.ย.49