คนเรานั้นจะต้องมีนวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ต้องมีความพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเปลียนอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ด้วนความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้า  ยิ่งในภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม้เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท้่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือนวัฒนธรรม