คนเรานั้นต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ก็ต้องสามารถปรับโลกให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจ  ความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน  ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด  พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่  ไม่งอมืองอเท้า   ยิ่งใน  ภาวะวิกฤต  ยิ่งต้องการนวัตกรรม  ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น  หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวทม  ตั้งแต่สังคม  เศรษฐกิจ  และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม