คนเรานั้นต้องมีนวัตกรรม คือ  ต้อง innovative  หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์  ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า  ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและก็ต้องสามารถปรับโลกให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจกับความสุขสบายของตนเองเหมือนกัน  ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด  พอทางหนึ่งตันก็ตันก็ต้องหาทางใหม่ไม่งอมืองอเท้า  ยิ่งในภาวะวิกฤตยิ่งต้องการนวัตกรรม