คนเรานั้นจะต้องมีนวัตกรรม  คือ  ต้อง  innovative  หรือต้องรู้จัดสร้างสรรค์ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน   ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด