Web Services เป็นระบบซอพต์แวร์ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนการติดต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อโต้ตอบกันบนระบบเน็ตเวิร์ค เว็บเซอร์วิสพัฒนาสำหรับการทำให้ระบบที่มีความแตกต่างกันทำงานร่วมกันได้ การพัฒนาจะใช้รูปแบบของ SOAP ในการห่อหุ้มภาษา XML และบรรยายถึงวิธีการเชื่อมต่อด้วยภาษา WSDL ตัวอย่างเช่น WS-I เป็นเพียงการทำงานร่วมกันกับเว็บเซอร์วิสในรูปแบบข้อความเพื่อระบุข้อมูลเหล่านั้น

 

อ้างอิง

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services