เราไม่สามารถทำได้ และ ก็ไม่ต้องทำด้วย xml ตัวมันเองนั้น ไม่ใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรม ดังนั้น file ของมันจึงไม่สามารถ run หรือ excute ได้   XML เป็น markup specification language และ file ของ XML ก็เป็นแค่ข้อมูล มันจะอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีการเปิดโปรแกรมที่แสดงค่าของมันออกมา เช่น Browser ต่างๆ หรือ ทำอะไรบางอย่างกันมัน เช่น เปลียนข้อมูลนั้นให้อยู่ในรูปแบบอื่น หรือแก้ไขมัน

 

อ้างอิงจาก http://xml.silmaril.ie/authors/execute/