ก.พ.ร. ได้ให้แนวทางการพัฒนาการดำเนินการจัดการความรู้ให้กับส่วนราชการ แบ่งเป็นช่วงเวลาเอาไว้ ดังนี้
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ส่วนราชการเริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knoledge Management)
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 กำหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ในส่วนราชการและดำเนินการให้ส่วนราชการเรียนรู้และเริ่มต้นจัดการความรู้ในองค์การอย่างเป็นระบบ
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ในส่วนราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สำคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้ในส่วนราชการให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป
        ปีงบประมาณต่อไป  พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถวัดความสำเร็จในการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ

        ประเด็นที่จะบูรณาการ MIX & MATCH แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ดำเนินไปพร้อมกับ กรอบแนวทางที่ ก.พ.ร. ได้กำหนดไว้ชัดเจน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
มีจุดเน้นที่สำคัญ ก่อนที่จะ MIX แนวทาง ผมขอแยกคำที่ได้จาก ก.พ.ร. ออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้

        กลับมาที่กรอบแนวทางของ มมส. อาจจะต้องทบทวนว่ามีประเด็นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ คำที่มาจาก ก.พ.ร. แล้วเอามา MATH กัน ตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จะได้หน้าตา ดังนี้ครับ

ก.พ.ร.
มมส.
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ กำหนดไว้ในนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่สำคัญ กำหนดแผนปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้โดยใช้ทั้งเวทีจริง (F2F) และเวทีเสมือน (B2B) เพื่อสร้าง CoP หรือชุมชนนักปฏิบัติ
องค์การแห่งการเรียนรู้ กำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (และนวัตกรรม)

        ครับ จากตารางด้านบนก็เป็นหน้าตาที่อาจยังไม่ได้ทาแป้ง เขียนคิ้ว เขียนปาก ทำผม กันสักเท่าไร แต่ก็น่าจะเป็น ตุ๊กตา อีกตัว ที่พอมองแล้วรู้ได้เลยว่าเป็นตุ๊กตาอะไร ตรงนี้อาจไม่สำคัญนักครับว่าจะเป็นอะไร
ส่วนสำคัญที่สุด ก็คือ ไม่ได้ทำ km เพื่อ km แต่เพื่อพัฒนาได้ทั้ง บุคลากร อาจารย์ นิสิต องค์ความรู้ที่มีอยู่ ฯลฯ เพื่อก้าวข้ามสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้ในที่สุด

ตอนที่ 1 : MIX & MATCH : KM มมส.กับ ก.พ.ร.ปี พ.ศ. 2550 #1
ตอนที่ 2 : MIX & MATCH : KM มมส.กับ ก.พ.ร.ปี พ.ศ. 2550 #2 

วิชิต ชาวะหา