"ศึกษาทั่วไป" ปาฐกถาของรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

เมื่อครั้งที่คณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท.) ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดประชุมวิชาการ
"เปิดโลกกว้างทางปัญญา ศึกษาทั่วไป" ในครั้งที่ 1 นั้น(ปีพศ. 2557) ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและได้รับความกรุณาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้นำเสนอบทความต่อที่ประชุมด้วย ซึ่งครั้งนั้นทางผู้จัดได้กราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ มากล่าวเปิดและแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับการเรียนการสอนว่าด้วยเรื่อง "วิชาศึกษาทั่วไป" เนื้อหาที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้นี้จดตามที่ท่านบรรยาย หากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือเนื้อหาตกหล่นไปหรือทำให้การเรียบเรียงไม่สมบูรณ์ ขอเรียนให้ทราบว่าเป็นเพราะเกิดจากความบกพร่องและภูมิปัญญาอันต่ำต้อยของผู้เขียนเอง ซึ่งต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูง และขอนำเสนอบทความซึ่งเป็นปาฐกถาจากท่าน นำมาอ่านครั้งใดแล้วให้รู้สึกเห็นต้องตรงตามที่ท่านแสดงไว้ทุกประการ

ศึกษาทั่วไป ปาฐกถาของรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ.pdf
ภาพจากการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รายวิชา SRE-102 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน ท่องเที่ยว ความสุขความเห็น (0)