ปรัชญาการพัฒนา

แนวคิด

การพัฒนาชุมชนเป็นบูรณาการศาสตร์ ซึ่งรวมเอาปรัชญา แนวคิด หลักการจากสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลายสาขา เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ชาติพันธุ์วรรณนา ปรัชญา จิตวิทยา การบริหารและการศึกษา เข้ามาผสมผสานแล้วสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ ดังนั้น การศึกษาวิชาการทางด้านการพัฒนาชุมชนจึงต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี เนื้อหาสาระในวิชานี้จึงประกอบด้วยมิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่ศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหา

บทที่ 1 ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ

บทที่ 2 ความหมายของทฤษฎี ทฤษฎีพัฒนาสังคม และทฤษฎีการพัฒนา

บทที่ 3 ปรัชญา อุดมการณ์ การพัฒนาชุมชน

บทที่ 4 แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน

บทที่ 5 ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย

บทที่ 6 หลักการพัฒนาชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาชุมชนความเห็น (0)