ขับเคลื่อน PLC มหาสารคาม : เวทีครูพูนพลังครู (อีสาน) _๐๑ กำหนด "การณ์" เรียนรู้

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่กำลังจะถึงนี้ CADL สำนักศึกษาทั่วไป เป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์อีสาน เพื่อส่งเสริมชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) ที่ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิกที่นี่) จะมีครูเพื่อศิษย์เข้าร่วมประมาณ ๒๒ ท่าน ศึกษานิเทศก์ ๔ ท่าน และทีมงานจาก CADL อีก ๔ รวม ๓๐ คน

วันที่ ๒๒ จะมีรถตู้ ๑ คัน จอดรอท่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทางกับเรา ที่หน้าหน้าอาคารราชนครินทร์ (ตึก RN) รถจะออกเดินทางเวลา ๘.๐๐ น. น่าจะเดินทางไปถึงไม่เกิน ๑๐.๐๐ น. หากคุณครูท่านใดสะดวกไปเอง ก็ไปเจอกันที่วิชชิ่งทรีได้เลยครับ เมื่อไปถึงแล้วเชิญรับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัย ...เราจะเริ่มกันหลังเบรคเช้าครับ

เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้ดังภาพด้านล่างกำหนดเหตุการณ์ที่เสนอเป็นแนวทางเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งเป็น ๔ ช่วงตอน ดังนี้

  • ช่วงที่ ๑ หลังเบรคเช้า - ถึงเที่ยง (วันแรก) เป็นเวทีเสวนากับครู BP ปีการศึกษานี้มี ๔ ท่าน (๓ BP) จะเชิญครู BP นั่งเสวนากลางเวที โดยมีผมเป็นผู้ดำเนินการครับ
    • ครูกุ้ง : การใช้จิตตปัญญาศึกษาจัดการศึกษาวิชาแนะแนว
    • ครูเรย์ : การสอนแบบอุปนัย และการใช้เงื่อนไขการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยเด็กผ่านรอยต่อชีวิต
    • ครูคเณศและครูภาวนา : การสอนแบบ "เพลิน" ในระดับอนุบาล
  • ช่วงที่ ๒ หลังอาหารเที่ยง - สี่โมงครึ่ง เป็นช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ BP จากครูเพื่อศิษย์ทุกท่านที่เข้าร่วมเวที เวทีจะถึงจัดป็นกลุ่มย่อยๆ ๔-๕ กลุ่ม แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ละกลุ่มจะมีครูเพื่อศิษย์อีสานรุ่นพี่ ได้แก่ ครูเพ็ญศรี ใจกล้าง ครูเพ็ญศรี กานุมาร ครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ ครูอัจฉราวรรณ ภิบาล ครูไพฑูรย์ แวววงศ์ และครุสุทิน สุทธิเจริญ และอาจารย์ศึกษานิเทศก์อีก ๔ ท่าน ช่วยเป็น Facilitator ด้วย
  • ช่วงที่ ๓ เช้าวันแรกของวันที่ ๒๓ ตลอดครึ่งวัน เป็นเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักสูตร 3PBL 4.0" โดยครูเพ็ญศรี ใจกล้า ซึ่งเป็นแนวทางหลักของการหนุนเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
  • ช่วงที่ ๔ หลังอาหารเที่ยงของวันสุดท้าย จนถึงเบรคบ่าย เป็นการเล่าประสบการณ์ของครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ เรื่อง "ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูเพื่อศิษย์"

หลังเบรคบ่าย เราจะร่วมวางแผนกำหนดปฏิทินการขับเคลื่อน PLC ร่วมกัน ก่อนลาจากกันชั่วคราวครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (0)