โครงการ Big Cleaning Day กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Big Cleaning Day คือ

อยู่กับโต๊ะทำงานรกๆกันมาทั้งปี ถึงเวลาร่วมมือร่วมใจกันสะสางใหญ่อีกครั้ง โดยปีนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสะสางใหญ่ หรือ Big Cleaning Day ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมมือกันในการทำกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงานของตนกิจกรรม 5 ส เป็นการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงาน ก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ประกอบไปด้วย
สะสาง (SERI) คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางสิ่งขอต่าง ๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และ ปลอดภัย
สะอาด (SEISO) คือ การทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน
สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดประโยชน์จากการทำกิจกรรม 5 ส
1. บุคลากรจะทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีความถูกต้องในการทำงานมากขึ้น บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีขึ้น
2. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในหน่วยงานมากขึ้น
3. บุคลากรจะมีระเบียบวินัยมากขึ้น ตระหนักถึงผลเสียของความไม่เป็นระเบียบในสถานที่ทำงาน ต่อการเพิ่มผลผลิต และถูกกระตุ้นให้ปรับปรุงระดับความสะอาดของสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น
4. สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัยและเห็นปัญหาเรื่องคุณภาพอย่างชัดเจน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ที่กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโครงการ Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อทำความสะอาดสะสางครั้งใหญ่ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้ามานั้น รู้สึกสะอาด ปลอดโปร่ง ไร้ซึ่งสิ่งสกปรก เพื่อเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่มาเยี่ยม

ซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้ทำหน้าที่กวาดลานข้างล่างและบริเวณชั้น2นั้นเองค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานจิตสาธารณะความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สดๆ ร้อนๆ เลย