จัดตั้งศูนย์ประสานงานประชาชนต้านทุจริต

ศูนย์ ศสท.คือ "บ้านของประชาชน"

จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ( ศสท.ปปท.)

ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ฐานะ-เป็นองค์กรอิสระภาครัฐขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี บริหารงานโดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยมีเลขาธิการ เป็นผู้บริหารสำนักงาน

หน้าที่ – สอบสวน ชี้มูลการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ ซี.8 ลงมา และมิใช้ข้าราชการการเมืองและนักการเมืองท้องถิ่น

อำนาจ- 1)ทำการสืบสวน สอบสวนชี้มูลผู้ประทำผิดส่งฟ้องต่ออัยการเพื่อดำเนินคดี หรือ ส่งต่อ ป.ป.ช.

2)มีหน้าที่ให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำระบบธรรมาภิบาลและรายงานต่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ(ศอตช.)และหัวหน้า คสช.

3)เมื่อเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐกระทำที่ก่อความเสียหายต่อภาครัฐหรือประชาชน มีอำนาจสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นแก้ไชและรายงานภายใน ๓๐ วัน

ศูนย์ประสานงานภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ( ศสท.ปปท.)

ฐานะ – เป็นองค์กรราชการที่จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ท.(นายประยงค์ ปรียาจิตร) คำสั่งที่ 218/2559 วันที่ 25 เมษายน 2559

ภาพลักษณ์ศูนย์ – “เป็นบ้านที่พักพิงประชาชนในการต่อต้านทุจริต”

หน้าที่- เป็นที่ปรึกษาประชาชนในการสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต เชื่อมประสานภาคพลเมือง กับภาครัฐ ในการสร้างธรรมาภิบาลและแก้ปัญหาทุจริต โดยเน้นการให้บทบาทแก่ภาคประชาชนเป็นสำคัญ

กิจกรรม - เป็นศูนย์ข้อมูลการทุจริตภาครัฐ จัดทำคู่มือการสร้างธรรมาภิบาลชุมชน องค์กร และกิจกรรมต่อต้านทุจริตในประเด็นต่าง ๆ ฝึกอบรมอาสาสมัครต่อต้านทุจริต ทำการตรวจสอบการทุจริตเพื่อนำเข้าสู้กระบวนการยุติธรรม

กลุ่มเป้าหมาย – เครือข่ายภาคประชาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ

คณะทำงานศูนย์ฯ – สมพงษ์ พัดปุย กอบกูล จันทวโร พันพงษ์ อุบลพงศ์ ปรีชา เดชทองจันทร์

นิพนธ์กลิ่นวิชิต กนกรัฐ สิงหะพงษ์ ภัทรา เสริมทรัพย์ (เลขานุการ)

สำนักงาน – ชั้น ๒ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟแวร์ปารก ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี 11120

โทร 099-053-3327 Email: pactcivic @yahoo.com Line:ศสท.ปปท.บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมาภิบาลความเห็น (0)