การอบรมพระผู้นำชุมชนฯ


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสโมสรนักศึกษา พระราชธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเหนือ และปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ซึ่ง ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด กำหนดจัดขึ้นเป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 โดยมีพระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของโครงการต่อประธานว่าการจัดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ประจำปีงบประมาณ 2559 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ


1. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการบริหารจัดการสมัยใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเตรียมความพร้อมพระนักศึกษาในการเป็นพระสังฆาธิการและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทยของนักศึกษาบรรพชิต

3. เพื่อให้พระสังฆาธิการและพระนักศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

4. เพื่อให้พระสังฆาธิการเรียนรู้วิธีการนำความรู้ในการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาวัดด้วยการเรียนรู้จากวัดกรณีศึกษา


5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการอุดหนุนพระธรรมทูต

6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

7. เพื่อเป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนกับการเรียนการสอนและการวิจัย


โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก

1. พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

2. นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

3. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ พระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอธวัชบุรี และอำเภอศรีสมเด็จ จำนวน 311 รูปบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)