เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม คึกคัก! มหาวิทยาลัยดึง“นวัตกรรมเรียนรู้โจทย์จริง” เข้าสู่ “ห้องเรียน”

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การนำประเด็นที่พวกเขาสนใจมาพัฒนาเป็น “สื่อ” เพื่อสื่อสารกับสังคม อีกทั้งการเรียนรู้นี้ได้ส่งผลต่อสำนึกพลเมืองให้เกิดขึ้นภายในของพวกเขาไปพร้อมกัน

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม คึกคัก!

มหาวิทยาลัยดึง“นวัตกรรมเรียนรู้โจทย์จริง” เข้าสู่ “ห้องเรียน”

นักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ปี 3 จากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง 14 คณะ ย้ำจุดยืนเปิดพื้นที่เรียนรู้ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสื่อสะท้อน 2 โจทย์สังคมใกล้ตัว “ทรัพยากร” และ “การเรียนรู้” ผ่านมา 3 ปี มหาวิทยาลัยเล็งเห็นประโยชน์ดึง” เข้าสู่ห้องเรียนทันที.

สสส. ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สภาคณบดีศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทย ภาคประชาสังคม และบจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น (จำกัด) จัดเวทีนำเสนอผลงานและนิทรรศการผลงาน Thai Strong Teens (วัยรุ่นไทยเข้มแข็ง) ผลงานของนักศึกษาด้านศิลปะการออกแบบเพื่อการสื่อสาร จากนักศึกษา 11 มหาวิทยาลัย 14 คณะ 19 ผลงาน เรียนรู้โจทย์จริงของสังคมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change : UNC) ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ ปี 3 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ให้เกียรติเป็นประธาน

ภายในงานคับคั่งไปด้วยกรรมการด้านสังคม อาทิ คุณศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คุณปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คุณไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินรางวัล “ศิลปาธร” สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 ฯลฯ คณาจารย์ นักศึกษา สื่อมวลชน ผู้เข้าชมงานทั่วไปดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “ช่วงเวลาของโลกที่เปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 กำลังท้าทายในทุกประเทศ เพราะเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และหมุนเข้าสู่ความเป็นสังคมฐานความคิดที่มีพลเมืองเป็นศูนย์กลาง

ซึ่งการพัฒนาจึงอยู่ที่คุณภาพทางการใช้ปัญญาของคน และเพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันโลกสู่สังคมพลเมืองที่เข้มแข็ง จึงเป็นที่มาของโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ หรือ Active Citizen Project โดยความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหลากหลายองค์กรความร่วมมือที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะชวนให้เยาวชนไทยได้ใช้ศักยภาพของของตัวเอง เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยที่เข้มแข็งและน่าอยู่ไปด้วยกัน

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ โดยมีพันธมิตรร่วมงานกว่า 15 องค์กร สถาบันการศึกษากว่า 55 สถาบัน และมีเยาวชนเข้าร่วมสร้างสรรค์โครงการกว่า 5,000 คน ซึ่งมีโครงการอยู่ทั่วประเทศ และเป็นโครงการที่หลากหลายทั้งการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ การร่วมสร้างชุมชนด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ เป็นต้น”


นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวว่า “การดำเนินโครงการที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่ 3ได้พิสูจน์ให้ผู้ร่วมขับเคลื่อนเห็นว่า นักศึกษาได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ สถานการณ์ปัญหาสังคม จากการนำประเด็นที่พวกเขาสนใจมาพัฒนาเป็น “สื่อ” เพื่อสื่อสารกับสังคม อีกทั้งการเรียนรู้นี้ได้ส่งผลต่อสำนึกพลเมืองให้เกิดขึ้นภายในของพวกเขาไปพร้อมกัน ผลลัพธ์ที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ โครงการนี้ก่อให้เกิด “เครือข่าย” การทำงานของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการเชื่อมโยงกิจกรรมในโครงการกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เกิดเป็นนวัตกรรมการปรับการเรียนการสอนที่หลากหลาย บางแห่งนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา บางแห่งนำไปบรรจุไว้ในหลักสูตรใหม่ อาทิ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี บรรจุอยู่ในรายวิชาการวิจัยปัญหาสังคมเพื่อการออกแบบ และรายวิชาการออกแบบกราฟฟิคเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ นำมาสอนในรายวิชา เช่น คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ในรายวิชา Creative Communication ,คณะศิลปกรรม จุฬาฯ ในรายวิชา Graphic Design และคณะนิเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ นี่คือตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้”


ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม กล่าวว่า “สำหรับในปีนี้ โครงการได้นำโจทย์ปัญหาสังคมที่สำคัญ 2 ประเด็น เพื่อ “จุดประกาย” ความคิดให้นักศึกษา ได้แก่ ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและป่า ซึ่งเป็นวิกฤตสำคัญที่ประเทศกำลังประสบอยู่ และประเด็นการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกมาเป็นโจทย์ให้กับนักศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาออกมาในรูปแบบผลงาน “สื่อ” ที่หลากหลายและมีเนื้อหา มุมมอง กลยุทธ์ ในการสื่อสารที่น่าสนใจอย่างมาก อาทิ ภาพยนต์สั้น แอนิเมชั่น สิ่งพิมพ์ บอร์ดเกม เป็นต้น ซึ่งในงานวันนี้ทุกท่านจะได้ชมนิทรรศการชื่อ Thai Storng Teens : วัยรุ่นไทยเข้มแข็ง จากผลงานของนักศึกษา จาก 14 คณะ 11 มหาวิทยาลัย 19 กลุ่ม ที่ได้สะท้อนมุมมองต่อโจทย์สังคมได้อย่างน่าสนใจทีเดียว”อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในฐานะวิทยากรทรัพยากร“…ตอนนี้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่วันนี้ป่าเหลืออยู่เพียง 30% ถ้าป่าส่วนนี้หายไปผมคิดว่าอากาศจะแปรปรวนมากกว่านี้ โครงการนี้เปิดโอกาสให้คน Gen Z ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องที่ประเด็นที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม ผมมีความเห็นว่า คนรุ่นนี้ เขาจะเห็น “คุณค่า” ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นเก่า เพราะทรัพยากรมันจะไม่เหลือแล้ว และหากเขาเข้าใจ เขาน่าจะสื่อสารกับคนวัยเดียวกับเขาให้เข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีกว่าคนรุ่นผม...”คุณครูวิมลศรี ศุศิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ โรงเรียนเพลินพัฒนา ในฐานะวิทยากรการเรียนรู้กล่าวว่า “...การศึกษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากว่า 10 ปีแล้ว การหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่ากับว่าเราถอยหลัง สิ่งที่น่ากังวลมากคือผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษากับสังคม นักศึกษาปัจจุบันที่จบออกมาขาดคุณภาพ ไม่มีทักษะในการทำงาน ที่มากกว่านั้น คือ สังคมไทยจะอยู่อย่างขาดปัญญา ซึ่งสะท้อนออกมาฟ้องเราผ่านปัญหาสังคมต่างๆ การศึกษาจึงต้องเปลี่ยน เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่จบมาแล้วประกอบอาชีพได้ และเป็นคนที่คิดถึงความยั่งยืนของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันธรรมชาติอย่างมีความสุข...”


นายแทนกมล เครือรัตน์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร“...ผมได้ไปหาข้อมูลลึกๆ ลงไป เกี่ยวกับเรื่องน้ำ ที่บอกว่าประเทศไทยมีน้ำเหลือใช้อย่างเหลือเฟือ แต่จริงๆ แล้วน้ำไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น ผมต้องการจะสื่อถึงทุกคนที่ใช้น้ำสิ้นเปลือง “น้ำ” ไม่ได้มีเหลือเฟือเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดหรอก คนที่เขายังขาด “น้ำ” ยังมี ผมบังคับให้เขาปิดน้ำทุกครั้งที่เขาล้างหน้าแปรงฟัน หรือซื้อน้ำกินแล้วเหลือบังคับให้เขากินหมดไม่ได้หรอก ผมก็แค่จะบอกว่ามันยังมีคนที่อยากใช้น้ำ ผมบังคับให้คุณใช้น้ำให้คุ้มค่าไม่ได้หรอก แต่ผมก็แค่บอกว่ายังมีคนที่ลำบากกว่าคุณอีก...”

อาจารย์ตฤศ หริตวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “...ผมเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 3 แล้ว สิ่งที่เด็กได้ คือ ได้ใช้ความรู้ในการออกแบบสื่อของตัวเอง ไปใช้ในการทำสื่อเพื่อสังคมได้ ตัวผมเองก็ภูมิใจที่เราไม่ได้สอนให้เด็กแค่สร้างสื่อเท่านั้น และผมก็เริ่มสนใจปัญหาสังคมหลายๆ อย่าง ในการสอนก็พยายามชี้ให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของการใช้ความรู้ของเราให้เกิดประโยชน์กับสังคมด้วย และในปีนี้ผมก็เอาโครงการนี้เข้าไปสอนในชั้นเรียนกราฟฟิคดีไซน์ เรียนทั้งห้อง...”


สำหรับผลงานของนักศึกษามีดังนี้ ประเด็นกลุ่ม : ทรัพยากร1.คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : น้ำกำลังจะตาย 2.คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มโปรดเข้าใจและเห็นใจ : น้ำ 3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Save The City 4.คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่ม For Rest’s Life เขื่อนแม่วงก์ : For Rest’s Life 5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่ม Surreal : รายการเสือเล่าเช้านี้ 6.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : น้ำ ป่า สัตว์ คน ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์ 7.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่ม Whopper JR. : ผืนป่าห้วยขาแข้ง 8.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ทำไมต้องแม่วงก์ 9.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มน่านไข : Brand Khunan 10.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มเล็กน้ำตก : น้ำเหลือในเมืองใหญ่ ประเด็นกลุ่ม : การเรียนรู้ 1.คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : ฆรู 2.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มบรรทัดทอง : Campaign : Art Room / Art Learn / Art เลย 3.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มอรุณวดี : Mongi Day Challenge 4.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มปรคนธรรพ : Who am I? ใครคือฉัน ? 5.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กลุ่ม VCD_1 : สร้างสรรค์เฟร่อ 6.คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : “มาชิด แทนแชท” เพิ่มความชิดใกล้ให้คนใกล้ชิด 8..คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กลุ่ม VCD_2 : D+Read 9.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มปัญจสีขร : ลองแชร์ (Long Share)

---------------------------------

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและผลงานเยาวชนได้ที่ โซเชี่ยลมีเดีย

- Facebook : ThailandAcitveCitizen

- Facebook : University Network for Change : UNC - Facebook : มูลนิธิสยามกัมมาจล และhttps://www.scbfoundation.com/project/UNC

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)