หลักการปกครอง

ได้รับการชี้แนะจากอาจารย์เอนก (Anek Suwanbundit) ได้เสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในขณะนี้มาก จึงขอนำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้พิจารณาทำการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเทศชาติต่อไปครับ
"ธรรมาธิปไตย ประชาธิปไตย สังคมประชาธิปไตย ราชาธิปไตย ล้วนเป็นหลักปกครอง ต้องนำเสนอข้อดีของหลักการ ภาพของสังคมที่ดีที่จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงค่อยไล่มาที่วิธีปกครอง คือ การได้มาซึ่งผู้นำและการสั่งการของรัฐ ตรงนี้จึงพูดเรื่องเลือกตั้ง กฎหมาย การแบ่งแยกอำนาจและการธำรงระบอบปกครอง"
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
2 กรกฎาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)