เขาเรียกว่าดีแต่ไม่ถูกต้อง

เขาเรียกว่าดีแต่ไม่ถูกต้อง

กฏหมายมีไว้เพื่อให้คนปฎิบัติตามกฎหมาย แต่คนออกกฎหมายก็ต้องคำนึง ว่ากฎหมายที่ออกมาถูกต้องหรือไม่ ต้องมีความพอดี กฎหมายอ่อนไปก็เปิดช่องให้คนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ กฎหมายแข้งไปก็ทำให้คนทำอะไรไม่ได้ ดังนั้นผมจึงเห็นด้วยกับหลักการปกครองแบบธรรมาธิปไตย คือการยึดถือธรรมาธิปไตยเป็นหลัก ซึ่งการจะออกกฎหมายอะไรมารองรับการปกครองก็จะต้องยึดหลักธรรมะ แต่ประชาธิไตย มีวัตถุประสงค์โดยการยึดประชาชนเป็นหลัก ก็กลายเป็นยึดคนจำนวนมากเป็นหลักจึงได้เกิดการเลือกตั้งเพื่อเอาเสียงข้างมาก ซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่าทำไม่ได้ ไม่เคยมีคนที่มีสิทธิออกเสียงมาออกเสียครบ 100% จะนับว่าเป็นเสียงข้างมากได้อย่างไร และเสียงข้างมากก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าจะถูกต้องเพราะไม่มีหลักการ เป็นไปตามอารมย์ของคนกลุ่มที่ว่าเป็นส่วนมาก แต่ถ้านำหลักของธรรมมะมาใช้นั่ะล่ะจึงจะได้ระบบการปกครองที่มุ่งที่ธรรมะเป็นหลัก กฎหมายที่ออกมารองรับก็จะมาพิจารณากันถึงความถูกต้องความเป็นธรรม และการคัดเลือกผู้บริหารก็จะมาจากการคัดเลือกคนดีมีคุณธรรม แต่จะทำเช่นนี้ได้ประชาชนส่วนมากต้องมีคุณธรรม

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

2 กรกฎาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)