เรื่องเล่าสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2550– 2554 (ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550) เดิมเป็นสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2550 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ได้แยกการบริหารออกมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคคลที่สนใจศึกษาในสาขาวิชาด้านดนตรี โดยในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ปี พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ปี พ.ศ. 2550 ได้ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี และในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับประกาศให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

เราภูมิใจที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพราะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้มีการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราเป็นจำนวนมาก และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ยังเป็นวิทยาลัยที่สร้างเสียงหัวเราะและเสียงความบรรณเทิงในงานประเพณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานการแข็งขันกีฬา งานวันลอยกระทง งานประเพณีวันสงการณ์ โดยมีการมาเล่นดนตรีเพื่อสร้างความสนุกสนานเป็นสีสันให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


.


อ้างอิงรูปภาพ http://www.music.msu.ac.th/ facebook. Kridsanapong Mo Lee

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิชาพัฒนานิสิต งานจิตอาสา 5 เรื่องความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เอาง่ายๆ เลยนะครับ
หากเราสามารถเล่าได้ว่าจากอดีตถึงปัจจุบันคณะเปิดสอนกี่สาขา
จากอดีตถึงปัจจุบัน มีคณบดีกี่คนแล้ว แต่ละท่านบริหารงานปี พ.ศ.ใด ถึง พ.ศ.ใด
หรือในคณะมีเหตุการณ์สำคัญอย่างไร

สิ่งเหล่านี้ คือ "ประวัติศาสตร์ชุมชน" - "ประวัติบุคคลสำคัญ" - "โครงสร้างชุมชน" นั่นเอง ครับ


13/7/2559