พี่สอนน้อง..อ่านเขียนเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม

"พี่สอนน้อง...อ่านเขียนเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม"


ด้วยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีการเรียนการสอน วิชาทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ให้กับนิสิตสาขาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะนิสิตในการจัดกระบวนการฝึกอบรม และเรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการในการทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งนิสิตให้สนใจและเห็นความสำคัญต่อการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคนและชุมชน ผู้ดำเนินการจึงมีการดำเนินการประสานงานกับผู้นำชุมชนและผู้ปกครองของกลุ่มเด็กในท้องถิ่นบ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กๆสามารถคิดและแก้ไขปัญหาไปด้วยตนเองและรู้จักเป็นผู้ที่เสียสละ ผู้ดำเนินการจึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรใช้โอกาสนี้เข้าร่วมส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและเขียนหนังสือ ซึ่งผู้ดำเนินโครงการได้มีการจัดกิจกรรมทุกๆวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ จำนวน 15 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีการจัดกิจกรรมและเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป และผู้ดำเนินโครงการได้ตั้งวัตถุประสงค์โครงการไว้ 3 ข้อ คือ

     • เพื่อให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
     • เพื่อฝึกทักษะการคิดและสร้างจินตนาการจากการทดลองวิทยาศาสตร์
     • เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กโดยผ่านการอ่านและเขียน

โดยเราจะมีการจัดการเรียนการสอนให้น้องๆทั้งหมด 4 วิชา คือ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยศาสตร์และควบคู่กับการพาน้องๆบำเพ็ญประโยชน์ เข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์และการเข้าร่วมประเพณีของทางบ้านหนองแข้ ซึ่งในแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมจะมีผู้ปกครองเข้ามาร่วมกันดูแลและสอนหนังสือน้องๆด้วยกัน ทางผู้ดำเนินโครงการเองก็ได้ทำการประเมินผลโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังของน้องๆ ,จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองได้ประเมินจากการดูและเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการวัดผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการขอขอบคุณท่านอาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้ให้ความรู้แนวทางการศึกษาและเป็นที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้ และขอบคุณประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานตลอด 3 เดือน ตั้งแต่เริ่มระดมความคิดและวางแผนการทำโครงการ, การเข้าอบรมโครงการ SWA ก่อนที่จะสามารถจัดทำและดำเนินโครงการ, การติดต่อประสานงานกันเองทั้งหมด จนถึงขั้นนตอนการดำเนินโครงการและจบการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นเหมือนวัคซีนเข็มใหญ่เข็มแรกของนิสิตสาขาการพัฒนาชุมชน ในการที่จะนำพวกเราไปสู่การเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเป็นนักพัฒนาสังคมในอนาคต


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เล่าได้ชัดเจนดีครับ เห็นกระบวนการ ก่อนงาน ขณะทำงานและกลิ่นอายของผลงานในตัว

แถมมีวาทกรรมด้วย (วัคซีนเข็มใหญ่)

แต่อย่างไรเสียอยากให้ช่วยเล่าเพิ่มเติม นะครับ เช่น จัดเมื่อไหร่ -- ผลพวงของการจัดกิจกรรมเป็นอย่างไร เด็กๆ เป็นอย่างไร ชุมชนร่วมมือแค่ไหน และนิสิตได้อะไรบ้าง


สู้ๆ ครับ